De ce Proiectul Legii Vaccinarii Obligatorii este ilegal? (acte normative incalcate)

 1. Refuzul copilului nevaccinat/vaccinat partial de a beneficia de educatie, incalca normele privitoare la garantarea dreptului la educatie si garantarea principiului nediscriminarii

 

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

Articolul 7

 

Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.

 

Articolul 26

 

 1. Orice persoana are dreptul la învăţătură. Invăţămîntul trebuie să fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte invăţămîntul elementar şi general. Invăţămîntul elementar trebuie să fie obligatoriu. Invăţămîntul tehnic şi profesional trebuie să fie la îndemîna tuturor, iar învăţămîntul superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe bază de merit.

 

 1. Învăţămîntul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie să promoveze înţelegerea, toleranţa, prietenia între toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţirenea păcii. 3. Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţămînt pentru copiii lor minori.

 

Articolul 30

Nici o dispoziţie a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicînd pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvîrşi vreun act îndreptat spre desfiinţarea unor drepturi sau libertăţi enunţate în prezenta Declaraţie

 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 

Articolul 14

Dreptul la educație

(1)   Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă.

(2)   Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învățământul obligatoriu.

(3)   Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, precum și dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.

 

Articolul 21

Nediscriminarea

(1)   Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

 

                   Convenţia europeană a Drepturilor Omului

 

ARTICOLUL 14

Interzicerea discriminării Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.

 

 

PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE ECONOMICE, SOCIALE ŞI CULTURALE

 

ARTICOLUL 13

 

 1. Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la educaţie. Ele sunt de acord că educaţia trebuie să urmărească deplina dezvoltare a personalităţii umane şi a simţului demnităţii sale şi să întărească respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Pe lângă aceasta, ele sunt de acord că prin educaţie orice persoană trebuie să devină capabilă de a juca un rol util într-o societate liberă, că educaţia trebuie să favorizeze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale, etnice sau religioase şi să încurajeze dezvoltarea activităţilor Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.

 

 1. Statele părţi la prezentul Pact recunosc că în vederea asigurării deplinei exercitări a acestui drept: a) învăţământul primar trebuie să fie obligatoriu şi accesibil tuturor în mod gratuit; b) învăţământul secundar, sub diferitele sale forme, inclusiv învăţământul secundar tehnic şi profesional, trebuie să fie generalizat şi să devină accesibil tuturor prin toate mijloacele potrivite şi în special prin instaurarea în mod progresiv a gratuităţii lui; c) învăţământul superior trebuie să devină accesibil tuturor în deplină egalitate, în funcţie de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele potrivite şi în special prin introducerea treptată a gratuităţii; d) educaţia de bază trebuie încurajată sau intensificată cât mai mult posibil, pentru persoanele care au primit instrucţie primară sau care n-au primit-o până la capăt; e) trebuie să se urmărească activ dezvoltarea unei reţele şcolare la toate nivelurile, să se stabilească un sistem adecvat de burse şi să se amelioreze în mod continuu condiţiile materiale ale personalului didactic.
 2. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a alege pentru copiii lor instituţii de învăţământ altele decât cele ale autorităţilor publice, dar conforme cu normele minimale pe care le poate prescrie sau aproba statul în matereie de educaţie şi de a asigura educaţia religioasă şi morală a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri.

 

 1. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu trebuie interpretată ca aducând atingere libertăţii indivizilor şi persoanelor juridice de a înfiinţa şi de a conduce instituţii de învăţământ cu condiţia ca principiile enunţate în paragraful 1 al prezentului articol să fie respectate, iar educaţia dată în aceste instituţii să fie conformă cu normele minimale pe care le poate prescrie statul.

 

CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI

 

ARTICOLUL 2

 1. Statele părţi se angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în prezenta Convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia.
 2. Statele părţi vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţionare pe considerente ţinând de situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor, ale reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale.

 

ARTICOLUL 28

 1. Statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţie şi, în vederea asigurării exercitării acestui drept în mod progresiv şi pe baza egalităţii de şanse, în special, statele membre vor avea obligaţia: a) de a asigura învăţământul primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi;
 2. b) de a încuraja crearea diferitelor forme de învăţământ secundar, atât general, cât şi profesional şi de a le pune la dispoziţia tuturor copiilor şi de a permite accesul tuturor copiilor la acestea, de a lua măsuri corespunzătoare, cum ar fi instituirea gratuităţii învăţământului şi acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie;
 3. c) de a asigura tuturor accesul la învăţământul superior, în funcţie de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele adecvate;
 4. d) de a pune la dispoziţie copiilor şi de a permite accesul acestora la informarea şi orientarea şcolară şi profesională;
 5. e) de a lua măsuri pentru încurajarea frecventării cu regularitate a şcolii şi pentru reducerea ratei abandonului şcolar.
 6. Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea măsurilor de disciplină şcolară într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinţă umană şi în conformitate cu prezenta Convenţie.

 

PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE

 

ARTICOLUL 26

 

Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii. În această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau 8 orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.

 

 

 1. Norme privind dreptul la protectia si confidentialitatea informatiilor personale, medicale. De asemenea consimtamantul nu poate fi DECAT LIBER, si NU PREZUMAT!

 

 

                     Carta Europeanã a Drepturilor Pacientului

 

Art 6. Respectul intimitãtii si confidentialitate: Fiecare individ are dreptul ca orice informatie personalã referitoare la starea lui de sãnãtate si eventualele proceduri diagnostice si terapeutice sã rãmânã confidentiale precum si intimitatea lui sã fie protejatã în timpul efectuãrii acestora.

Din cele 14 drepturi ale pacientilor:

 1. Consimtãmânt informat: Fiecare individ are dreptul la toate informatiile care îi pot permite sã participe activ la luarea deciziilor referitoare la sãnãtatea proprie; aceastã informare este o conditie prealabilã oricãrei proceduri sau tratament, inclusiv participãrii la o cercetare stiintificã. Furnizorii de sãnãtate trebuie sã ofere pacientului toate informaþiile referitoare la tratamentul sau operatia care urmeazã sã fie fãcute, inclusiv asupra riscurilor asociate, efectelor secundare si alternativele existente. Aceastã informare trebuie fãcutã cu suficient timp înainte (cel putin cu 24 ore) si într-un limbaj accesibil, pentru a permite participarea activã a pacientului la luarea deciziei. Bolnavul are dreptul sã refuze un tratament sau o interventie medicalã sau sã-si schimbe optiunea în cursul tratamentului

 

 

 

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

 

Articolul 3

Dreptul la integritate al persoanei

(1)   Orice persoană are dreptul la integritate fizică și psihică.

(2)   În domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special:

(a) consimțământul liber și în cunoștință de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege;

 

(b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selecția persoanelor;

 

(c) interzicerea utilizării corpului uman și a părților sale, ca atare, ca sursă de profit;

 

(d) interzicerea clonării ființelor umane în scopul reproducerii.

 

CONVENTIA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI SI A DEMNITAII FIINTEI UMANE FATA DE APLICATIILE BIOLOGIEI SI MEDICINEI: CONVENTIA PRIVIND DREPTURILE OMULUI SI BIOMEDICINA  (CONVENTIA DE LA OVIDEO – 04.04.1997), ractificata de Romania prin Legea 17/2001

 

Art 5:

O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză. Această persoană primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţa consecinţelor şi riscurilor. Persoana vizată poate în orice moment să îşi retragă în mod liber consimţământul.

 

 

Art 6, pct 1

O intervenţie nu se poate efectua asupra unei persoane care nu are capacitatea de a consimţi, decât spre beneficiul său direct.

 

Art. 16:

Protecţia persoanelor pe care se fac cercetări

Nu se poate întreprinde nici o cercetare pe o persoană decât dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

 • nu există nici o metodă alternativă la cercetarea pe fiinţe umane, de eficacitate comparabilă;
 • (ii) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporţionate în comparaţie cu beneficiile potenţiale ale cercetării;
 • (iii) proiectul de cercetare a fost aprobat de instanţa competentă după ce a făcut obiectul unei examinări independente asupra pertinenţei sale ştiinţifice, inclusiv al unei evaluări a importanţei obiectivului cercetării, precum şi al unei examinări pluridisciplinare a acceptabilităţii sale pe plan etic;
 • (iv) persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor prevăzute prin lege pentru protecţia sa;
 • (v) consimţământul prevăzut la art. 5 a fost dat în mod expres, specific şi a fost consemnat în scris. Acest consimţământ poate fi retras în orice moment, în mod liber

 

Art. 21:

Interzicerea câştigului financiar

Corpul uman şi părţile sale nu trebuie să fie în sine sursă de câştig financiar.

 

Art 28

Părţile la această convenţie vor veghea ca problemele fundamentale ridicate de progresele biologiei şi medicinei să facă subiectul unei discuţii publice adecvate, în special în lumina implicaţiilor juridice, etice, economice, sociale şi medicale relevante, şi ca posibilele lor aplicaţii să facă obiectul unor consultări adecvate

 

Art 29

Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate da, în absenţa oricărui litigiu concret aflat în derulare în faţa unei instanţe, opinii consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea prezentei convenţii, la cererea: – Guvernului unei părţi, după ce a informat celelalte părţi; – Comitetului instituit prin art. 32, în alcătuirea sa restrânsă la reprezentanţii părţilor la această convenţie, printr-o decizie adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor exprimate.

 

PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE

 

ARTICOLUL 7

Nimeni nu va fi supus torturii şi nici unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. În special, este interzis ca o persoană să fie supusă, fără consimţământul său, unei experienţe medicale sau ştiinţifice.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *